از تاریخ 1401/12/29 تا تاریخ 1402/04/09 نرخ حمل کالا های ترانزیتی با واگن خصوصی از طریق مرز های عبوری سرخس و فاراب ترکمنستان 30 درصد افزایش خواهد یافت. نرخ فوق شامل حمل کالاهایی که مقصد آنها تاجیکستان می باشد و یا حمل محموله های ترانزیتی که در ایستگاه سرخس از کانتینر به واگن خصوصی تخلیه و بارگیری شده اند نمی‌باشد.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *